پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
لیست تفـاهم نـامه ها
10:53 1401/08/10
انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین پارک علم و فناوری مازندران و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین پارک علم و فناوری مازندران و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
با امضای توافقنامه مشترک بین پارک علم و فناوری مازندران و اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران دهکده فناوری راه اندازی خواهد شد

با امضای توافقنامه مشترک بین پارک علم و فناوری مازندران و اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران دهکده فناوری راه اندازی خواهد شد

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
با امضای توافق نامه همکاری پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه علم و فناوری مازندران پردیس علم و فناوری مشترک راه‌اندازی خواهد شد

با امضای توافق نامه همکاری پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه علم و فناوری مازندران پردیس علم و فناوری مشترک راه‌اندازی خواهد شد

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری مازندران و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری مازندران و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران و پارک علم و فناوری مازندران

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران و پارک علم و فناوری مازندران

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
امضای تفاهم‌نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه دولتی آستاراخان روسیه

امضای تفاهم‌نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه دولتی آستاراخان روسیه

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
امضای توافق نامه مرکز منطقه ای توانمندسازی میان صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک علم و فناوری مازندران

امضای توافق نامه مرکز منطقه ای توانمندسازی میان صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک علم و فناوری مازندران

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
امضای تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری مازندران با شرکت گاز استان مازندران

امضای تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری مازندران با شرکت گاز استان مازندران

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک، جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات برای راه اندازی مرکز رشد کشاورزی به امضا رسید

تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک، جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات برای راه اندازی مرکز رشد کشاورزی به امضا رسید

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
امضای توافق نامه همکاری میان پارک علم و فناوری مازندران با فرمانداری و آموزش پرورش شهرستان کلاردشت

امضای توافق نامه همکاری میان پارک علم و فناوری مازندران با فرمانداری و آموزش پرورش شهرستان کلاردشت

اطلاعات بیشتر