پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
چشم انداز پارک
چشم انداز پارک علم و فنـاوری مازنـدران
چشم‌انداز و ماموریت پارک علم و فناوری مازندران

توسعه کسب و کارهای دانش بنیان از طریق تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی پارک علم و فناوری به منظور تبدیل شدن به قطب کارآفرینی نوآورانه در سطح ملی، همراه با نقش آفرینی در سطح بین‌المللی

- حمایت از فرصت‌های کارآفرینانه در ایران از طریق ایجاد فضای استقرار برای شرکت‌های نوپا در مرکز رشد، تأمین بودجه، آموزش، مربیگری، و اتصال به اکوسیستم نوآوری‌های فناوری منطقه‌ای و بین‌المللی

- تشویق و ترغیب شرکت‌های خصوصی در راستای توسعه محصولات نوآورانه از طریق ارائه خدمات مادی و معنوی و هموارسازی همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی

- ایجاد محیطی نوآورانه با جذب و حمایت از کارآفرینان با تمرکز بر توسعه محصولات و خدمات علمی- فناوری و تجاری‌سازی تحقیقات علمی