پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
لیست رویـدادها
10:53 1401/08/10
هشتمین فن بازار و نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان استان مازندران

هشتمین فن بازار و نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان استان مازندران

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
همایش بورس و تامین مالی استان مازندران

همایش بورس و تامین مالی استان مازندران

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
نخستین جشنواره و فن بازار تخصصی صنعت برق ایران

نخستین جشنواره و فن بازار تخصصی صنعت برق ایران

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
دومین جشنواره نوآوری و کسب و کار نوشیروانی (بینوکاپ 1402)

دومین جشنواره نوآوری و کسب و کار نوشیروانی (بینوکاپ 1402)

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
نشست انتقال تجربه کسب و کار

نشست انتقال تجربه کسب و کار

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
بیست و پنجمین جشنواره جوان خوارزمی

بیست و پنجمین جشنواره جوان خوارزمی

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
جایزه ملی فناوری نکست

ایران پیشرفته با فناوری های نوظهور

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
نمایشگاه تجهیزات بیمارستانی تایلند (مدیکال)

نمایشگاه تجهیزات بیمارستانی تایلند (مدیکال)

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
بوت کمپ مدیریت فناوری و نوآوری در سطح بنگاه

بوت کمپ مدیریت فناوری و نوآوری در سطح بنگاه

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
سامانه نظام ایده ها و نیازها

سامانه نظام ایده ها و نیازها

اطلاعات بیشتر