شبـکه نـوآوری و فنـاوری مـازنـدران
شبکه نوآوری استان مازندران در ادامه سیاست ایجاد، توسعه و شکل گیری زیست بوم کارآفرینی و نوآوری در استان ها، راه اندازی گردید. این شبکه با هدف «حمایت از شکل گیری و رشد استارتاپ ها و کسب و کارهای نوین در استان»، «حمایت از توسعه زیست بوم نوآوری در دانشگاه ها و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی»، «تسهیل ورود دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به اقتصاد دانش بنیان و ایجاد ثروت از فعالیت های فناورانه»، «بهره گیری از ظرفیت بنگاه های اقتصادی و صنایع موجود در استان به ویژه بخش خصوصی برای ارتقای زیست بوم نوآوری» در استان مازندران راه اندازی گردید. همچنین از دیگر اهداف شکل گیری این شبکه می توان به مواردی چون «توسعه ظرفیت نوآوری و فناوری در بنگاه های اقتصادی فعال از طریق گسترش روابط میان پارک، مراکز رشد فناوری و مراکز نوآوری با بنگاه های اقتصادی»، «توسعه نهادی و توانمندسازی نیروی انسانی کارآمد برای فعالیت در نهادهای مربوطه»، نبسترسازی برای بروز استعداد و شایستگی نخبگان و دانشجویان در دانشگاه ها»، «یکپارچه سازی برنامه های نوآوری و فن‌آفرینی در سطح استان» و غیره اشاره کرد.