پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
معرفی مرکـز
معرفی مرکـز ساختمان شماره 2 (پیروزی)

نـام مرکـز: ساختمان شماره 2 (پیروزی)

تاریخ تاسیـس: 1397/08/09

شماره ی مرکـز: 011-33207208

آدرس وب سایـت:www.mstp.ir

کـد پستـی: ۴۸۱۸۷-۶۵۷۶۶

آدرس مـرکـز:
بلوار طالقانی - خیابان پیروزی - نبش پیروزی 14

تـوضیـحات مـرکز رشـد

نقشه مـرکز رشـد