پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1403/03/07 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 5187
اولین گفتآورد ملی نخبگان، با شعار «نخبگان؛ حکمرانی دانش بنیان» برگزار می‌گردد

این رقابت، مجموعه مناظره‌هایی است برای نیل به چرخش‌های تحول‌آفرین در موضوعات: «مالی و پولی»، «منابع طبیعی»، «امنیت غذایی»، «نظام سلامت» و «حکمرانی و سیاست گذاری» گفتآورد فرصتی است برای تعامل نخبگان، مردم و مدیران برای: 

شنیدن و تقویت ایده های نخبگانی 

 

دانش بنیان تر کردن مدیریت کشور 

 

افزایش تفاهم اجتماعی و رشد عمومی جوایز شرکت در گفتآورد: 

 

نقدی 10 میلیارد ریالی 

10 میلیارد ریال اعتبار بابت عملیاتی کردن لینک ثبت نام، ثبت ایده و دریافت کد:

لینک ثبت نام، ثبت ایده و دریافت کد: 

https://debate.bmn.ir

 

 

مشـاهده لینـک ثبـت نـام مربـوط بـه ایـن رویـداد لینـک ثبـت نـام