پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1403/02/17 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 5167
اولین المپیاد دانشجویی ورزش‌های فناورانه

اولین المپیاد دانشجویی ورزش‌های فناورانه