پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1402/04/26 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 3083
سامانه نظام ایده ها و نیازها

به منظور کمک به کاربردی نمودن دانش، تحقیقات و پارسا)پایان نامه و رساله(های دانشگاهی، پایش و پردازش نیازهای کشور، مشارکت عموم متخصصین جامعه در حل مسائل و استفاده از ظرفی تهای گسترده موجود در کشور، در کلیه سطوح و تکمیل زنجیره ایده تا تجاری سازی نوآوری ها، دستاوردهای پژوهشی و اختراعات، در جهت ساختن ایرانی پیشرو، توسعه یافته و ایجاد بستر مناسب برای تمام ایرانیان مشتاق خدمت و عالقه مند به مشارکت، در سامانه نظام ایدهها و نیازها ، توسط موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسالم (ISC) به آدرس https://nan.ac  در سال 1401 معرفی شده است. 

نظام ایدهها و نیازها شبکه نظام یافته، فعال، زنده و برخط است که ارتباط و تعامل بین "نیازپرداز" و " ایدهپرداز" را در جهت تحقق اهداف مشخص شده، در سطح ملی برقرار می کند.

مشـاهده لینـک ثبـت نـام مربـوط بـه ایـن رویـداد لینـک ثبـت نـام